Odchov  G  ve fotografii

Z nových domovu
Ginny OB

Galaxy a Gwen
Gorro OB

Gass OB
Ginny OB rtg DKK +DLK 0/0,DNA (SV)               Garsie OB rtg DKK +DLK 0/0,DNA (SV)